כניסה לאתר
דלג על כניסה לאתר כניסה לאתר
סגירה

כניסה לאתר

לפרטים נוספים התקשרו  1599-500-818

קבוצה ב'

הגדל

 1. נשים חרדיות - העונות להגדרה שלהלן - יהודיות שומרות מצוות, אשר ייחודן בהקפדה הדתית שהן נוהגות בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינן לבין שאר היהודיות שומרות המצוות, ואשר עומדות באחת מההגדרות הבאות:

  • מקומות הלימוד של ילדיהן עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונתיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
  • בני זוגן לומדים בישיבה קטנה.
  • למדו בסמינר חרדי.

2. גברים בני מיעוטים.

 

3. אנשים המוגדרים כ"הורה עצמאי" על פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992 (לשעבר "הורה יחיד" לפי חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992).

 

4. דורשי עבודה אשר מופנים על ידי שירות התעסוקה, לרבות מקבלי או תובעי גמלת הבטחת הכנסה או דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי אשר מתייצבים בשירות התעסוקה לצורך קיום מבחן התעסוקה המחויב על פי חוק ואינם עונים להגדרה של מי מהאוכלוסיות המנויות בקבוצה א'.

5. אסירים משוחררים - אשר השתחררו במהלך שלוש השנים האחרונות או לחלופין אשר נמצאים בתכניות שיקום של הרשות לשיקום האסיר.

6. עולים חדשים שאינם יוצאי אתיופיה - עד 5 שנים מיום עלייתם אשר הופנו ע"י אחד מהגופים הבאים: שירות התעסוקה, מרכזי הכוון ייעודיים למגזר החרדי, מרכזי הכוון המופעלים במסגרת רשות מקדמת תעסוקה, מרכזים ופעילויות המופנים ע"י תב"ת ומוקדי השטח הממומנים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד.

7. דורשי עבודה בני 50 ומעלה.

8. "צעירים בסיכון" - צעירות וצעירים בגילאי 18-30 המצויים במצוקה, במצבים של ניתוק, עוני, משבר, הדרה וקשיים כלכליים, חלקם בסכנה אינם מצויים במסגרות תעסוקתיות חברתיות וקהילתיות, חסרי עורף משפחתי. חווים קשיים וחוסר תפקוד ברמה הרגשית התנהגותית ומשפחתית, המופנים על ידי תכניות המופעלות במימון ופיקוח של משרד הרווחה ומרכזים ופעילויות המופעלים באמצעות תב"ת.

9. תושבי ישובים ואזורים אשר נקבעו ע"י הממשלה כאזורים בעלי עדיפות לאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 2009 - 2010), התשס"ט- 2009 (להלן- אזורי עדיפות לאומית), אשר עומדים בהגדרות המפורטות בהוראת הממונה.

10. משתתפים בתכנית תעסוקה המופעלת באמצעות תב"ת - שאינם עונים על אחת ההגדרות האחרות המנויות בהוראה זו ובלבד שהתכנית אושרה ע"י לשכת הממונה על התעסוקה.

11. משתתפים בתכנית תעסוקה במימון ופיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים- שאינם עונים על אחת ההגדרות האחרות המנויות בהוראה זו ובלבד שהתכנית אושרה ע"י לשכת הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד האוצר למטרת חלוקת שוברים.
 

12. חיילים משוחררים - מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחור הנכים (תגמולים ושיקום). לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות.

הזכאות לפי סעיף זה ניתנת למימוש בתקופת חמש השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר ורק בגין קורסים המוכרים לצורך מימוש פיקדון לחיילים משוחררים.

 

13. מקבלי הכוון תעסוקתי במרכז צעירים שבמימון ופיקוח של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל שאינם עונים על אחת ההגדרות האחרות המנויות בהוראה זו ובלבד שתכנית ההכוון התעסוקתי אושרה ע"י לשכת הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד האוצר למטרת חלוקת שוברים.

עבור לתוכן העמוד